Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn conform de voorwaarden van onze beroepsvereniging.

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten,
zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog1 en de cliënt.
2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen
dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De

cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.


3. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan
de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op
of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.
4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien
binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in
verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan
over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke
blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
5. De psycholoog is in het hiervóór onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de
vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de
cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen
bedrag met een minimum van € 113,45.
Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder
depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

6. Een consult dient 48 uur van te voren telefonisch of per email geannuleerd te worden. Wanneer u uw consult binnen 48 uur van te voren afbelt, wordt er € 45,- in rekening gebracht. Wanneer wij geen afmelding ontvangen hebben, wordt het gehele consult (€ 90,-) in rekening gebracht.

7. U hebt er kennis van genomen dat u verantwoordelijk bent voor de betaling, ongeacht de manier waarop de verzekering vergoedt. U bent bekend met de tarieven. Vraag bij uw verzekering na in hoeverre uw consulten vergoed worden. Psychologen Prakijk Timmers kan hier geen bindende uitspraken over doen.