U bezoekt zeer waarschijnlijk deze website omdat u zich zorgen maakt over het gedrag van uzelf of uw kind. Het doel van behandeling is vaak het bereiken van een gedragsverandering. Er kan echter een vraag spelen over de oorzaak van het gedrag. Wanneer dit speelt komt diagnostiek in beeld.

In diagnostiek proberen we antwoord te vinden op de oorzaken van gedrag (verklarende diagnostiek). Of een beschrijving te geven van de sterke en minder sterke kanten van een persoon (beschrijvende diagnostiek). Ook kan diagnostiek als functie hebben om een clustering aan te brengen in alle problemen waarmee mensen zich bij ons aanmelden. Dit noemen we de classificerende diagnostiek. Allemaal diagnostiek, maar toch erg verschillend. 

Bij ons staat diagnostiek voorop, niet het stellen van een diagnose. Wij passen diagnostiek bij voorkeur en liever alleen toe als er een vraag voor verklaring of beschrijving ligt. Niet alleen om een DSM sticker te plakken, dat is slechts een logisch eindresultaat. Toch is het stellen van een DSM diagnose ook noodzakelijk om aanspraak te kunnen doen op bepaalde behandelingen en vergoedingen. 

Wat is autisme?

Parenting-Makes-HealthyAutisme is een ontwikkelingsstoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Dit komt doordat autisme zich niet alleen op verschillende manieren kan uiten, maar ook in diverse mate. Wij gebruiken bij voorkeur de term autisme-spectrumstoornis (ASS). Binnen dit spectrum vallen naast klassiek autisme ook de stoornissen PDD-NOS, de stoornis van Asperger en MCDD, die verderop zullen worden toegelicht.Autisme is een complexe stoornis in de ontwikkeling van wederkerige sociale interactie en communicatie die waarschijnlijk berust op een vroege stoornis in de ontwikkeling van de hersenen. (Van Berckelaar-Onnes 2004).

Binnen Psychologen Praktijk Timmers hebben wij een brede kennis en ervaring met autisme-spectrumstoornis (Vanaf nu afgekort met ASS). Deze kennis en ervaring hebben wij gebundeld in ons behandelaanbod wat al even complex is als de stoornis zelf. Omdat elk kind, op elke leeftijd in elke unieke opvoedingsomgevingt zijn of haar eigen unieke sterke en zwakke kanten zal hebben, is het lastig om een generalistisch aanbod te schetsen. Toch zijn er wel een aantal 'standaard' behandel en begeleidingsvormen te definieren. Waarbij maatwerk binnen het aanbod voor ons vanzelfsprekend is. 

Wij hebben een uitgebreide exertise en een bijbehorend behandelaanbod bij ASS. Zowel voor kinderen, als jongeren. 

Voor wie?

'Ik en autisme' is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 16 jaar oud. Met behulp van beelden en woorden, wordt er op speelse wijze met veel aandacht en respect gekeken in welke persoonlijke informatie het kind zichzelf herkend. Het eigen inzicht en het gedrag wordt op die manier voor het kind meer begrijpelijk, maar daarnaast kan het kind zijn handelen op die manier ook duidelijker naar zijn omgeving uitleggen.
Met behulp van de methode is er de ruimte en de mogelijkheden voor psycho- educatie aan zowel het kind als de ouder(s).

Wat houdt het in?

De training wordt individueel gegeven. Elk consult duurt 45 minuten, waarvan 30 minuten met het kind alleen en daarna 15 minuten samen met de ouder(s). In dit laatste kwartier wordt de sessie van die dag ook aan ouders toegelicht en de eventuele huiswerkopdracht uitgelegd.Indien daar behoefte aan is, wordt er gekeken naar inoefenen en belonen van bepaald gewenst gedrag. Omdat er nu meer inzicht is verkregen in het eigen gedrag, kan er gekeken worden hoe het eigen gedrag aangepast kan worden binnen een (sociale) situatie.

Praktische gang van zaken

'Ik en autisme' kan ingezet worden bij lichte problematiek. Dit betekent tegelijkertijd dat deze vorm van hulp niet meer door zorgverzekeraars vergoedt worden vanuit de basiszorgverzekering. Het is raadzaam om voor u zelf na te gaan of dit in uw aanvullende zorgverzekering wel mogelijk is.
'Ik en autisme' bestaat uit de volgende elementen:

• Intake en indicatiestelling (1 consult bij psycholoog)
• 6 tot 8 sessies met het kind bij HBO pedagoog
• Elke 3 tot 4 sessies consult ouders bij HBO pedagoog of behandelend K&J psycholoog/ Pedagoog (in overleg)
• 1 consult evaluatie, afsluiting en terugvalpreventie

Totaal moet u rekenen op 10 tot 12 sessies.
Meer informatie over de mogelijkheid tot vergoeding vindt u links in de button.
De behandeling wordt gegeven door onze HBO therapeut onder supervisie van een gedragsdeskundige en gecombineerd met psychologische consulten voor intake en advies aan ouders wanneer nodig.

Waarom is een diagnose belangrijk?

Ouders, leerkrachten, omgeving willen graag weten waarom een kind bepaald gedrag laat zien. Het is belangrijk te weten hoe een kind denkt, wat hij voelt en bedoelt. We willen graag begrijpen waarom hij/zij angstig of in paniek raakt, waarom hij /zij zo heftig reageert op onverwachte situaties, veranderingen etc. Je kunt hem /haar dan beter helpen zijn wereld begrijpelijk te maken. Immers, het welzijn en geluk van het kind is waar het om draait.
Wanneer een diagnose gesteld is kan er ook meer hulp ingezet worden die vergoed wordt.

De het proces wat leidt tot een diagnose ASS is een proces wat als het goed is leidt tot een beter begrip van het kind. Maar toch is er ook vaak onbegrip. Dit komt omdat diagnoses makkelijk gebruikt worden om mensen vooraf te beschrijven: "hun zoon heeft Autisme dus hij kijkt je niet aan en zal zich ook wel niet voorstellen". Hiermee doe je mensen met een psychische stoornis ernstig tekort. 

Hoewel ASS inderdaad een stoornis is die in aanleg aanwezig is en dus niet zal verdwijnen gedurende het leven, is de impact van de stoornis op het dagelijks leven wel te verminderen. Dit is dan ook waar behandeling en begeleiding zich op moet richten. En wellicht is de diagnose op een zeker moment dan helemaal zorelevant niet meer.

Diagnostiek kan leiden tot het beter begrijpen van je kind

Diagnostiek heeft als functie om het kind beter te leren snappen. Het bevestigd ook vaak dat de zorg die bestond niet onterecht was. Maar ook dat het gedrag van je kind niet te wijten is aan onkundige opvoeding van jouw als ouder. "Je krijgt als het ware een soort gebruiksaanwijzing van je kind", hebben ouders wel eens verteld naar aanleiding van het verklarende diagnostiek proces. Ook aan je omgeving is het vaak beter te verklaren waarom je kind nu doet zoals hij doet. Dit leidt vaak tot een toename van begrip. Tegelijkertijd kent dit begrip een keerzijde, immers, begrip vraagt vaak om aanpassing van andere mensen aan het kind. En aanpassing kent zijn grenzen. 

Pas je de omgeving aan, of moet het kind leren om zich aan te passen aan de omgeving?

Dit is een spanningsveld in de behandeling van kinderen met ASS. Immers, één van de kernsymptomen vormt de aanwezigheid van minder vermogen tot aanpassen aan veranderende situaties. En niets is zo veranderlijk als mensen. Daarom beginnen we vaak met aanpassing van de omgeving: Bied structuur thuis, werk met picto's, zoek naar een kleinere klas, laat het kind werken met een koptelefoon op, of zet je kind op een vorm van speciaal onderwijs. Allemaal aanpassingen van de omgeving op het kind. En hoewel dit zeker in het begin noodzakelijk is, moet het doel van de aanpassing ook zijn om deze later weer ongedaan te kunnen maken wanneer mogelijk. Immers, we kunnen niet alle leefomgevingen aanpassen. Bij jongere kinderen is dit nog relatief eenvoudig, hun wereldje is nog niet zo groot, maar naarmate uw kind groter wordt vergroot ook zijn wereld en daarmee het gebied wat aangepast zou moeten worden. Daarbij komt ook dat het kind naarmate het ouder wordt,zich mogelijk gaat verzetten tegen de aanpassing. Het is immers 'niet normaal' en zeker in de pubertijd kan dit problemen opleveren.

Ook is de mate van aanpassing die gevraagd kan worden afhankelijk van diegene die de aanpassing moet maken. Daardoor komt het wel eens voor dat bijvoorbeeld scholen aangeven: Deze aanapssing kunnen wij niet maken en dus zijn wij handelingsverlegen. Dit kan ertoe leiden dat u uw kind, wellicht tegen uw zin in, toch naar een andere vorm van onderwijs moet sturen. 

Maar los van of het kind zich verzet tegen de aanpassing naarmate hij of zij ouder wordt, het is ook moeilijk vol te houden om de omgeving altijd aan te moeten passen. Zeker wanneer je te maken hebt met mensen met sterke kanten zoals een normaal of boven gemiddelde intelligentie. Hier kan ook een risico optreden van hospitalisatie: wanneer de aanpassing er altijd is, dan kan dit ook de mogelijkheid ontnemen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen omdat er geen reden toe is.

Toch zullen bepaalde aanpassingen wellicht noodzakelijk blijven. Dit kan blijken gedurende de ontwikkeling. Dan komt natuurlijk ook de vraag wie verzorgt deze aanpassing? Als aanpassing noodzakelijk blijft dan moet het kind ook leren om deze aanpassing zo veel mogelijk zelf te bewerkstelligen.  Hulp leren vragen is dus ook een belangrijke stap in de behandeling van ASS. 

Samen voorkomen dat begrip een brandmerk wordt. 

Of een diagnose van een middel om tot begrip en hulp te komen wordt tot een soort psychisch brandmerk is dus ook sterk afhankelijk van hoe de behandeling en aanpassingen vorm gegeven worden. En hier bent u ook zelf als ouder bij. Het is dan ook relevant om je gedurende het leven van het kind af te vragen of het wel altijd relevant is om de diagnose te benoemen. Immers, wanneer een kind er wel bekend mee is maar eigenlijk heel goed om kan gaan met de diagnose, dan kan het benoemen van de diagnose ook leiden tot misplaats begrip of onbegrip. 

Behandeling & begeleiding onder 1 dak

Wij bieden zowel behandeling aan kinderen en ouders waar sprake is van een ASS diagnose als ook begeleiding. Begeleiding is anders dan behandeling en mag ook alleen ingezet worden wanneer er sprake is van een blijvende stoornis en een grote hulpvraag. Begeleiding richt zich op het kind en ontlast de omgeving. Wij willen in onze begeleiding ook altijd streven naar de andere doelen van begeleiding: Het vergroten van zelfstandigheid en het voorkomen van vereenzaaming en opname. Daarom richten wij ons ook in de begeleiding op het inzetten begeleiden van het kind en de ouders om de gegeven behandeling in te zetten in het dagelijks leven. Vergroten van zelfstandigheid betkent ook in therapeutische omgevingen werken aan het ontwikkelen van 'eenvoudige' vaardigheden die het kind onvoldoende goed kan ontwikkelen in een niet therapeutische omgeving. Bijvoorbeeld omdat de informatiestroom in het dagelijks leven simpelweg te snel gaat. Tot slot leren wij het kind, in het kader van zelfstandigheid en voorkomen van vereenzaming, om om te gaan met die dagelijkse situatie waarin het wellicht te snel gaat. Hij of zij kan leren om toch zo goed mogelijk te vertrouwen op zijn eigen kunnen. Dit noemen we: Leren door ervaring.  

Contactinformatie

Arendstraat 37a Psychologen Praktijk Timmers

Psychologen Praktijk Timmers
Arendstraat 37a, 4901 JJ Oosterhout

Telefoon nr. 0162-427535

Extra locaties

Molenstraat

Molenstraat 44, 4944 AD Raamsdonk
Parkeren kan in de aangegeven vakken.

 

 
 

Kijk ook eens op:

Youtube, voor interessante filmpjes

Voor een andere aanpak dan praten alleen:

Lerendoorervaring.nl