Verwijzingen voor jeugd zijn anders dan doorwijzingen voor volwassenen. Dit leidt vaak tot vragen. Wij kiezen ervoor om onderscheid te maken tussen een klachtgerichte vraag (mijn kind luistert niet naar mij) en een diagnostiek gerichte vraag (ik heb een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD). Het belangrijkste onderscheid is ook de hoeveelheid beschikbare tijd: een klacht richt zich op vlotte oplossingen zonder uitgebreide diagnostiek en zijn korte trajecten (max 14 uren voor alle zorg). Complexere vragen, hebben meer tijd nodig. En meestal ook diagnostiek (niet altijd een specifieke DSM diagnose).

 

referral image

Klachtgericht (lichte hulp) of diagnostiek gericht (complexer)

Wij bieden als praktijk aan jeugdigen zowel korte klachtgerichte trajecten als meer intensieve behandelvormen en uitgebreidere diagnostiek. De gemeentelijke regio maakt ook nog onderscheid in Generalistische GGZ (code 51) en Specialistische GGZ (code 52). Wij bieden alleen code 51, ofwel Generalistische GGZ. Daarnaast biedt PPTimmers specifiek maatwerk zoals Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling (IPT) en langdurigere begeleiding. In de verwijzing kan hier al onderscheid in gemaakt worden.

Snel door naar:

 1. Verwijzing Artsen
 2. Verwijzing CJG of sociaal wijkteam / gecertificeerde instelling

De verwijzing artsen

De eisen voor verwijzing zijn eenvoudig. de verwijsbrief (op papier of fax, niet via het KIS of Zorroo) dient het volgende te bevatten:

 • de naam;
 • adres;
 • BSN;
 • Geboortedatum
 • U verwijst voor jeugdhulp (dan kiezen wij het product in overleg met de cliĆ«nt),

  of u verwijst voor een van de hieronder genoemde specifieke producten. Wij zijn dan verplicht dat product te leveren: is er iets anders nodig hebben wij een nieuwe verwijzing nodig.

Heel graag: een korte omschrijving van de hulpvraag, in uw woorden of die van de client.

De verwijzing hoeft GEEN vermoeden van een DSM stoornis te hebben zoals wel bij volwassenen en u hoeft geen vooronderzoek gedaan te hebben middels een screeningslijst.

 

Verwijzing CJG of sociaal wijkteam / gecertificeerde instelling:

U maakt een beschikking en plan van aanpak. Daarop moet u een van de onderstaande gemeentelijke productcodes beschikken met een aantal uren per week. Wij hebben ons aan uw inschatting te houden: is er iets anders nodig dan moeten we een nieuwe beschikking hebben.

Snel door naar:

 1. Generalistische GGZ (code 51)
 2. Begeleidingstraject (code 45A48)
 3. PMT weekenden gericht op activatie, sociale contacten en groei in zelfstandigheid
 4. Vaktherapie rechtstreeks zonder psycholoog (45A65)45A65)

 

 GBGGZ producten voor klachtgericht werken, regiebehandelaar betrokken.

De GBGGZ producten kenmerken zich door korte en meestal klachtgerichte trajecten. Een kort traject is 5 uren hulp, middel 8 uren en een intensief traject max 14 uren waarin alle hulp geboden wordt. Deze producten zijn erg geschikt voor dus kortdurende en klachtgerichte trajecten maar niet voor bijvoorbeeld diagnostiek trajecten naar ontwikkelingsstoornissen waar ook behandeling op dient te volgen. Of langdurigere trajecten of trajecten die intensief zijn in frequentie (bijvoorbeeld wekelijks gedurende een half jaar of langer is minimaal 21 uren). Soms kunnen we ook een medebehandelaar, zoals PMT therapeut inzetten maar ook dit zit in deze totale tijd.

Er is altijd een psycholoog/pedagoog intensief bij de casus betrokken en die doet meestal ook het gros van de behandeling.

Gemeentelijke Code: 5 Generalistische GGZ, product kort (5 uren), middel (8 uren), intensief (14 uren)

 Begeleidingstrajecten, tijdsintensief maar niet gericht op behandeling.

Begeleidingstrajecten kenmerken zich door hoge frequentie in tijd maar lage inzet per begeleidingcontact. Deze producten kennen dan ook een fors lager uurtarief en geen behandeldoel (oplossen van stoornis of klacht) maar een begeleiding doel (verminderen impact van stoornissen). De begeleiding wordt zelden gedaan door een psycholoog, meestal door een HBO opgeleid SKJ werker. Er is immers geen sprake van behandeling. Kan wel naast behandeling ingezet worden als aanvulling.

Gemeentelijke Code: 45A48

Bijzondere vormen: intensieve Thuisbehandeling

Intensieve Thuisbehandeling wordt vooral ingezet bij jongere kinderen (globaal tot 8 jaar) en kent een eigen verwijzing (code 45 jeugdhulp ambulant 45A57). Een hoog gespecialiseerd gezinswerker (IPT opgeleid) werkt in het gezin, intensief (tot 4 uren per week) en werkt zeer nauw samen met de ouders. Daarnaast worden er ouderschapsconsulten gepland, met beide ouders, op de praktijk met een regiebehandeaar opgeleid in ouderschapsbegeleiding. De IPT werker krijgt tweewekelijks supervisie en reflectie. Deze zorg wordt soms binnen een sGGZ traject ingezet maar verdient eigenlijk een eigen verwijzing of beschikking en kent ook een eigen vergoedingen structuur.

Gemeentelijke Code: 45A57

 

Bijzondere vormen: PMT weekenden gericht op activatie, sociale contacten en groei in zelfstandigheid

Deze zorg is een specifieke afspraak met gemeente en vraagt om een verwijzing voor specialistische GGZ en een omschrijving dat het ook voor de PMT weekenden is. Wij declareren namelijk de directe tijd van de weekenden (verdeeld over de groep) in het DBC als ook per 24 uur verblijf een specifieke code voor de kosten van een etmaal logeren. Deze zorg is GEEN respijt zorg maar is behandeling gericht. Er is altijd een GZ psycholoog aanwezig op de groepen als ook HBO opgeleide behandelaren.

De zorg wordt meestal naast een langduriger traject gegeven (ofwel een begeleidingstraject ofwel een sGGZ behandeltraject.

Er is geen specifieke code, vanwege de voor onze praktijk unieke afspraak.

 

Preventieve hulp: Vaktherapie rechtstreeks zonder psycholoog.

U kunt ook een van onze vaktherapeuten rechtstreeks betrekken bij een gezin. Dit is de zogenaamde preventieve zorg, er is dan dus geen sprake van een DSM stoornis en de klacht is licht, de zorg preventief. De vaktherapeut is nu een zelfstandig behandelaar, er is dus GEEN betrokkenheid van de psychologen praktijk of zijn team van behandelaren. Wel kan de vaktherapeut altijd advies inwinnen bij het team van onze praktijk voor collegiaal overleg. En de therapie wordt meestal wel in onze praktijklocaties geboden gebruikmakend van ook ons secretariaat.

De trajecten kennen ook een hierop aangepaste kostprijs die lager ligt dan de behandeltrajecten via de psychologenpraktijk.

Dient er wel een psycholoog betrokken te worden: dan moet er een nieuwe verwijzing komen. De psychologen praktijk is formeel NIET betrokken en NIET verantwoordelijk voor de inhoud van deze behandelingen en kan ook niet snel bijspringen wanneer nodig.

Code: 45A65

Gerelateerde onderwerpen